چگونه پیاده سازی انبارداده سازمانی به سازمان ها کمک میکند؟

گزارش گيري و اطلاع يابي از رخدادها و عملکردهاي درونی/ بروني سـازمان، يکی از دغـدغه هـا و نيازهاي اساسي مـديران و کارشناسان مي باشد. اين گزارشات با توجه به کاربردهاي آنـها درحوزه هـاي مـختلف سازمان همواره نيازمند پـويايي و تـغيير سـاختار هـستند. کـارشناسان واحـد طـراحي و اسـتخراج گـزارش هاي جـامع سازماني با استفاده از انواع ابزارهاي گزارش ساز امکان پاسخگويي به انواع گزارشها را دارا مي باشند.

 

● گزارش هاي آماري(Cross Tab)
● گزارش هاي اطلاعاتي
● نمودارهاي آماري
● گيج هاي کنترلي
● نمودارهاي جغرافيايي (GIS)

● ارائه گزارش هاي جدول محور
● ارائه گزارش هاي ليست محور
● ارائه گزارش هاي تـصويـري
● ارائه گزارش هاي کـنترلـي
● ارائه گزارش های جـغرافـيايي

جهت امور کارشناسی:

● گزارشهاي آماري و اطلاعاتي پارامتريک و شرطي
● گزارش هاي آماري و اطلاعاتي
● تحليل هاي اگر –آنگاه (what-if) و پيش بيني (Trend)

● پرسش هاي عمومي و تکراري
● پرسش هاي خــاص و مـوردي
● پرسش هاي تحليلي

جهت پاسخ به:

● داشبوردهاي کنترلی
● نمایش آمار و اطلاعات بر روی نقشه های GIS

● در قالب داشبورد های مدیریتی
● در قالب اطلس جغرافیایی

جهت تصویر سازی:
(نگاه مدیریتی)

● داده کاوی

● دسته بندی مسائل
● تولید توصیه ها
● آنالیز رفتار ها
● شناسائی امور غیر متعارف

جهت استخراج دانش:

 

هدف تجمیع اطلاعات موجود در کل سازمان و ایجاد انبار داده های موضوعی از دو طریق زیر می باشد:
• تجمیع اطلاعات همه ی بانک های اطلاعاتی سیستم های مکانیزه و جاری سازمان
• جمع آوری اطلاعات با کمک ابزار های فرم ساز و مدیریت گردش اطلاعات
 بنابراین با ابزارهای گزارش ساز می توان جهت معنا بخشیدن به داده ها و اطلاعات برای تسهیل تصمیم گیری ها، انواع مختلف گزارش های جامع و کاربردی را طراحی و مورد استفاده قرار داد. هـمچنین با ایـجاد انـبار داده مـوضوعی، مدیریت دانش در سازمان در دسترس خواهد بود. انواع گزارش های قابل ایجاد در انبارداده عـبارتنداز:

 شايان ذکر است که کارشناسان واحد طراحي و استخراج گزارشهاي جامع سازماني، امکان بررسي و طراحي فرايندهاي مصرف اطلاعات و نهادينه کردن بازخورد مصرف اطلاعات را دارا می باشند .
 طراحی فرایند های تصمیم سازی منطبق بر گزارشهای سازمانی، یکی از ارزش افـزوده های اسـتقرار نـظام جامع آماری سازمان خواهد بود.

 

ایجاد شاخصهای عملکرد کلیدی سازمان و پایش مداوم آنها از طریق داشبورد های مدیریتی، از نتایج اصلی ايجاد انبارداده محسوب می شود. تجمیع داده های سیستم ها، یکپارچه سـازی و اسـتخراج دانـش ازآنها، مدیران را در اتخاذ تصمیم های مناسب و به موقع یاری می کند.

 منبع: سایت فرابر  با کمی تغییر

درباره BPM مقالات BPM, پایان نامه BPM

 

مقاله ERP , مقاله BPM , مقاله  BI , کتاب ERP , کتاب BPM  کتاب BI , درباره BPM , درباره ERP ,  درباره BI , پایان نامه ERP , پایان نامه BPM , پایان نامه BI , مقاله SOA , کتاب SOA , درباره SOA , پایان نامه SOA ,

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شما اینجا هستید:   معرفی BIمباحث تکنولوژیک BIچگونه پیاده سازی انبارداده سازمانی به سازمان ها کمک میکند؟