معماري CIF در حوزه هوش تجاري

CIF يا Corprate Information Factory نوعي معماري است که امروزه در اکثر محيط تصيمي يار مورد استفاده قرار مي گيرد. اين معماري نشان داد که راه کار EIS کمبود هاي متعددي دارد. CIF کمبود اخذ از يک منبع که در EIS وجود دارد را از بين برد. CIF اين کمبود EIS را با دو راه کار زير برطرف مي کند:

1- تفکيک داده به 5 پايگاه داده عمده، اين 5پايگاه داده عبارتند از:

  • پايگاه هاي داده سيستم اجرايي (The Operational System Databases)،
  • پايگاه داده تحليلي (Data warehouse)،
  • انباره داده اجرائي (The Operational Data Store)،
  • پايگاه هاي داده تحليلي خرد (Data Marts)،
  • پايگاه هاي داده عملِياتي خرد (Oper Marts).

هوش تجاری

2- يکپارچه سازي فرآيندها به منظور انتقال کارا و موثر داده از سيستم هاي منبع به کاربران تجاري.

CIF يک معماري ادراکي پذيرفته شده (در سطح وسيع) است که انباره هاي اطلاعاتي اي که در اجرا و مديريت يک زيرساخت محکم و موفق هوش تجاري مورد استفاده قرار مي گيرند، را توصيف و طبقه بندي مي کند.

اين انباره هاي اطلاعاتي سه فرايند سازماني سطح بالا را پشتيباني مي کنند که عبارتند از:

  • عمليات تجاري (Business operations): با عمليات روزانه و جاري تجاري در ارتباطند.   
  • هوش تجاري (Business intelligence): با جستجوي مداوم براي درک بهتر شرکت، محصولات آن و مشتريانش در ارتباط است. فرآيندهاي عمليات تجاري ايستا هستند، در حاليکه هوش تجاري علاوه برفرآيندهاي ايستا، شامل فرآيندهايي است که همواره در حال تکامل اند.
  • مديريت تجاري (Business management): فرآيندي است که در آن دانشها و بينشهاي جديدي که در هوش تجاري ايجاد مي شوند، در عمليات تجاري روزانه در سرتاسر Enterprise معرفي و اجرا مي شوند، مديريت تجاري تصميمات تاکتيکي که يک سازمان اتخاذ مي کند را در بر مي گيرد.   

مؤلفه هاي CIF به دو گروه عمده تقسيم مي شوند:

  • دريافت داده (Getting Data In): كه شامل فرآيندها و پايگاه هاي داده اي است كه درگير اخذ داده از سيستم هاي اجرائي، يكپارچه سازي آن، پاكسازي آن و قرار دادن آن در يك پايگاه داده براي استفاده آسان هستند و عبارتند از:

o       پايگاه هاي داده سيستم اجرايي (The Operational System Databases)،

o       پايگاه داده تحليلي (Data warehouse)،

o       انباره داده اجرائي (The Operational Data Store)،

o       اخذ دانش (Data Acquisition).

  • پس دادن اطلاعات(Getting Information Out) : که شامل فرآيندها و پايگاه هاي داده اي است که درگير ارائه هوش تجاري به مشتريان تجاري نهايي يا تحليل گران اند و عبارتند از:

o       پايگاه هاي داده تحليلي خرد (Data Marts)،

o       پايگاه هاي داده عملِياتي خرد (Oper Marts)،

o       داده رساني  .(Data delivery)

 

 

 برگرفته از سایت http://businessintelligence.blogfa.com/post-27.aspx

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شما اینجا هستید:   معرفی BIمباحث تکنولوژیک BIمعماری CIF در حوزه هوش تجاری