BPM و SOA

تکنولوژی‌ سه‌ روش‌ برای‌ ارتقاءBPM پیشنهاد می‌کند: اتوماسیون‌، پایش‌و یکپارچه‌سازی‌. در این‌ بخش‌ فقطیکپارچه‌سازی‌ را مورد توجه‌ قرار می‌دهیم‌.در سازمانها تعداد بیشماری‌ سیستم‌های‌قدیمی‌ وجود دارند که‌ وظایف‌ مشخصی‌ راانجام‌ می‌دهند. این‌ سیستمهای‌ قدیمی‌ درفرآیندهایی‌ مشارکت‌ دارند که‌ سازمانهاعملیات‌ خود را از آن‌ طریق‌ انجام‌می‌دهند. برای‌ اینکه‌ فرآیندها موثر باشند،نیاز است‌ این‌ سیستمها با یکدیگر ازطریق‌ مبادله‌ داده‌ها ارتباط داشته‌ باشند.تاکنون‌ تنها انتخاب‌ برای‌ مبادله‌اطلاعات‌، EAI و مبادله‌ الکترونیکی‌ وب‌ وبه‌ منظور مبادله‌ اطلاعات‌ پدیده‌ آمده‌است‌. اگر عملکرد یک‌ سیستم‌ قدیمی‌ رابتوان‌ به‌ عنوان‌ یک‌ پسرویس‌پ ارایه‌ داد که‌یک‌ سیستم‌ دیگر بتواند آنرا مطالبه‌ کند،آنگاه‌ ارتباط سیستمها از طریق‌ مطالبه‌سرویسهای‌ یکدیگر ممکن‌ می‌شود.معماری‌ جدیدی‌ که‌ از این‌ مکانیزم‌ ایجادشده‌، معماری‌ سرویس‌گرا (SOA) نامیده‌می‌شود. SOAبرای‌ ارتباط از پروتکل‌XML بر مبنای‌ وب‌ استفاده‌ می‌کند.SOA برنامه‌های‌ کاربردی‌ را به‌ سرویسهامی‌شکند و مزایای‌ دیگری‌ نظیر پیمانه‌ای‌بودن‌، قابلیت‌ استفاده‌ مجدد را ارایه‌می‌دهد که‌ منجر به‌ در دسترس‌ بودن‌ ومدیریت‌ سرویسها می‌شود.
SOA به‌ تنهایی‌ کافی‌ نیست‌ و به‌مکانیزم‌های‌ دیگری‌ برای‌ هماهنگی‌جریان‌ اطلاعات‌ بین‌ سیستمها نیاز است‌،مکانیزمی‌ که‌ توالی‌ تبادل‌ اطلاعات‌ راکنترل‌ کند که‌ شامل‌ تبادلات‌ شرطی‌ هم‌می‌شود. این‌ امکان‌ از طریق‌ قرار دادن‌یک‌ لایه‌ فرآیند که‌ جریان‌ اطلاعات‌ وکنترل‌ بین‌ سیستمی‌ را کنترل‌ و مدیریت‌می‌کند، انجام‌ می‌شود. مدیریت‌ این‌ لایه‌،BPM را تشکیل‌ می‌دهد. حال‌ با BPM،مدیران‌ ارشد می‌توانند فرایندهای‌سازمان‌ را مدیریت‌ و پایش‌ نمایند.رهبران‌ کسب‌ و کار که‌ از مزایای‌ BPMآگاه‌ نیستند. امکان‌ رقابت‌ با رقبای‌ زرنگی‌که‌ از مزایای‌ بهینه‌سازی‌ فرآیندها استفاده‌می‌کنند از دست‌ می‌دهند.

 

 

 

 درباره BPM مقالات BPM, پایان نامه BPM

مقاله ERP , مقاله BPM , مقاله  BI , کتاب ERP , کتاب BPM  کتاب BI , درباره BPM , درباره ERP ,  درباره BI , پایان نامه ERP , پایان نامه BPM , پایان نامه BI , مقاله SOA , کتاب SOA , درباره SOA , پایان نامه SOA ,

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شما اینجا هستید:   معرفی ERPجنبه های مدیریتی ERPBPM و SOA